ARTIKELEN VAN JOS ARIENS
De Woudenberger (Uitgeverij BDU)
Frequentie

Misset Gebouwbeheer

Eisma's Vakpers

Amersfoortse Courant
Woudenberger, 16 juni 2001

Verwijderen verkeersdrempels kost gemeente leergeld

Woudenberg – “Wij zijn het eens met het verwijderen van de verkeersdrempels in de Kaneel en Stationsweg, maar het is jammer van het geld dat hiermee verloren gaat”, aldus de heer H. Timmer (CDA) tijdens de commissievergadering Ruimtelijke ordening en Milieu op 12 juni. De commissie had zojuist het verhaal van een inspreker, de heer G.Vink, beluisterd die beschreef welke gevolgen het heeft als er per jaar 1700 bussen over een verkeersdrempel rijden vlak langs een woning. De huizen aan de Burgwal en de Kaneel zijn op zand gefundeerd, zonder heipalen. Het verkeer over de verkeersdrempels heeft als gevolg dat huizen scheuren vertonen en dat de kinderen tot 11 uur ’s nachts wakker gemaakt worden door lawaai. De commissievoorzitter, wethouder E.Zandbergen (RPF/GPV) had veel begrip voor de heer Vinks klachten en sprak zijn teleurstelling uit over de mentaliteit van de weggebruikers die het noodzakelijk maken dat er drempels worden geplaatst. De heer Hogenberg (VVD) toonde zich bezorgd over het beleid ten aanzien van drempels in Woudenberg.”Het kan toch niet zijn die iedereen die roept om een drempel er een krijgt en dat een drempel wordt verwijderd als daarom wordt gevraagd”, vond de VVD-er. Wethouder Zandbergen reageerde hierop door te verwijzen naar het Verkeersveiligheidsplan waarin het beleid van de gemeente is uitgewerkt. “Dit plan is uitgebreid besproken en in de inspraak geweest. Drempels worden dus niet willekeurig geplaatst en weggehaald. Als achteraf blijkt dat dit onverwachte gevolgen heeft moet je dit erkennen en desnoods de maatregelen ongedaan maken” erkende Zandbergen ruiterlijk. De heer van de Wind (SGP) vond het wel erg makkelijk van het gemeentebestuur om te stellen dat het weghalen van de drempels niet zal leiden tot hogere snelheden in de betreffende wijken. Het blijkt echter dat de drempels al zo vaak zijn aangepast dat de remmende werking nu al bijna helemaal is verdwenen. Volgens wethouder Zandbergen veroorzaken de drempels nu nog alleen overlast en zijn ze te vlak om remmend te werken, daarom kunnen ze beter geheel verdwijnen. De heer Blok (RPF/GPV) vraagt zich af of de voorbij rijdende bussen geen hinder meer veroorzaken als de drempels weg zijn. Ook vraagt hij aandacht voor de verkeersveiligheid die toch de aanleiding vormde om de drempels te plaatsen. Met het verwijderen is een bedrag van fl. 50.000,- gemoeid. De commissie stuurt het voorstel met een overwegend positief advies naar de Gemeenteraad.
De commissie heeft ook uitgebreid gesproken over een vrijstellingsprocedure die woningbouw mogelijk moet maken aan de Voorstraat en ’t Schilt. Mevrouw van Blokland sprak namens de Partij van de Arbeid haar zorg uit over de verschillen die er bestaan tussen de geplande bebouwing en het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan. Het gaat hierbij om een verhoging van 1 meter om drie bouwlagen van een appartementengebouw mogelijk te maken. “Het lijkt alsof het Beeldkwaliteitsplan voortdurend wordt getart”, stelde mevrouw van Blokland.  Commissievoorzitter Zandberger was het echter in het geheel niet met deze zienswijze eens. “We maken juist veel gebruik van het Beeldkwaliteitsplan door elk bouwplan er aan te toetsen. Als er afwijkingen zijn vragen we deskundigen om advies. In dit geval waren de deskundige van mening dat de beeldkwaliteit niet verminderd door een kleine verhoging”, aldus wethouder Zandbergen. Er waren ook veel vragen in de commissie over de parkeermogelijkheden in dit gebied. In de toekomst zullen hier mogelijk ook ondergrondse parkeerplaatsen worden gebouwd. Bij de bouw van 21 appartementen aan de Voorstraat en ’t Schilt zal 1 parkeerplaats per appartement op eigen grond worden gerealiseerd. De kantoren die in het centrum gebouwd worden krijgen daarentegen 10 parkeerplaatsen op openbare terreinen. Mevrouw van Blokland sprak de hoop uit dat het centrum niet alleen uit steen zal bestaan maar dat enkele parkeerplaatsen ook vervangen zouden kunnen worden door groenvoorzieningen.
Een voorstel om grond in de wijk Het Zeeland te verkopen ten behoeve van de bouw van 29 huurwoningen, 29 goedkope koopwoningen en 32 vrije sector woningen werd door de commissie positief beoordeeld. In dit verband meldde Zandbergen dat op korte termijn ook begonnen kan worden met de bebouwing van een strook grond ten zuiden van de Stationsweg. Hiervoor zijn al 4 aanvragen binnen die in principe binnen het bestemmingsplan passen. In september zal de Raad om krediet gevraagd worden ten behoeven van de nodige infrastructuur.
In de rondvraag vroeg de heer Hogenberg (VVD) aandacht voor de verkeersveiligheid bij kruispunt de Poort. Het blijkt dat er per uur tientallen auto’s vanaf de Maarsbergseweg rechtsaf de Voorstraat inrijden, hetgeen volstrekt verboden is. En als klap op de vuurpijl is geconstateerd, volgens de heer Hogenberg, dat ook politie-auto’s zich hieraan schuldig maken. “Men zou van de politie toch een voorbeeldfunctie verwachten”, aldus Hogenberg. Commissievoorzitter Zandbergen toonde zich bezorgd maar is van mening dat de gemeente er alles aan doet om een optimale veiligheid te garanderen.
 
 
 
 

Woudenberger, 6 maart 2001

LEVENDIGE DEBATTEN OVER DE TOEKOMST VAN WOUDENBERG

Dinsdag 6 maart was Hotel Schimmel in Woudenberg het toneel van een drukbezochte dorpsavond.
Na twee inleidingen door burgemeester Jan Krajenbrink en projectleider Ton van Leur was er de gelegenheid voor de ruim 300 belangstellenden om in groepen over bepaalde thema’s te discussiëren. Het gemeentebestuur van Woudenberg organiseert deze bijeenkomst om de bevolking te betrekken bij de ontwikkeling van het dorp naar 2015.
De discussies van deze avond hadden als thema ‘Het landelijk gebied’, ‘Het leefklimaat’ en ‘Veiligheid en bedrijvigheid’.  De aanwezigen lieten zich niet afschrikken door uitpuilende zalen noch door geluidoverlast vanuit andere zalen en kwamen vaak heel rechtstreeks met hun mening uit de hoek. Over het algemeen oogstte de aanpak van het gemeentebestuur veel lof maar er waren wel degelijk ook een aantal punten van discussie. Het voorstel om de sportvelden bij het Griftpark te verplaatsen en op deze plaats woningen te bouwen leidt tot veel vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verkeersaantrekkende werking van zo’n nieuwe wijk en welke invloed heeft dit op het nabij gelegen Park Geeresteijn? Enkele agrariërs vragen zich af of het wel realistisch is om voor te stellen dat zij hun inkomen kunnen aanvullen met minicampings en dagrecreatie. Eén van de aanwezigen merkte op dat hij nu al dagelijks dode konijnen en egels op het wegdek aantreft. Als er meer recreanten naar Woudenberg komen, zal dat tot nog meer dode dieren leiden en is het gedaan met rust en ruimte in Woudenberg. Andere agrariërs zijn bang dat meer recreatie-terreinen ertoe leiden dat ze hun milieuvergunning verliezen en beperkt worden in hun bedrijfsvoering. Volgens wethouder Ernst Zandbergen blijft de agrarische sector echter de eerste prioriteit houden. Alleen op de Heuvelrug, bij de Pyramide, en rond het Henschotermeer mag grootschalige recreatie worden toegestaan.

Veel vragen zijn er over het centrum van Woudenberg. “Hoe komt het”, vraagt één van de aanwezigen, “dat er zoveel winkelpanden nog leeg staan, en dat de markt een kwijnend bestaan leidt?” Het gemeentebestuur wordt gevraagd om ondernemers meer aan te moedigen om zich in de lege panden te vestigen. Vooral een elektriciteitswinkel, een schoenenwinkel en een viswinkel staan hoog op het wensenlijstje van de aanwezige Woudenbergers. Volgens de ondernemers zou Woudenberg moeten groeien naar 15.000 inwoners om een goed concurrerende winkelbestand mogelijk te maken. Dit behoort echter niet tot de toekomstvisie van de gemeente Woudenberg. Als het Zeeland is volgebouwd zijn er nog wel enkele kleine locaties voor nieuwe woningbouw maar geen grootschalige uitbreidingen. Aan de woningbouwvereniging wordt gevraagd wie nu eigenlijk haar doelgroep is. Het blijkt dat zowel jongeren als ouderen hoog op de lijst van prioriteiten moeten staan. Volgens wethouder Judith Ravestein is het voor een evenwichtige bevolkingsopbouw van belang dat jongeren in Woudenberg kunnen blijven wonen. “Dat is dan ook goed voor de sport, de vrijwilligers en de zogenaamde mantelzorg”, aldus Ravestein.

 De veiligheid binnen het winkelgebied is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid van Woudenberg. Vanuit de aanwezigen klinken tegenstrijdige geluiden wanneer het gaat over parkeren in het centrum en het realiseren van één- of tweerichting verkeer. Verschillende aanwezigen vinden de huidige situatie een regelrechte ramp doordat brommers met veel lawaai door het dorp scheuren, vrachtwagens en bussen door de winkelstraten rijden en op straat parkeren en fietsen vaak de trottoirs versperren. Wat deze inwoners betreft is het hoog tijd dat de gemeente een toekomstvisie ontwikkelt waarin de huidige situatie nog eens kritisch tegen het licht gehouden wordt.
Na afloop van de debatten volgde een uitstekende opsomming van alle ideeën door projectleider van Leur die met een heldere presentatie alles nog eens  goed op een rijtje zette. De avond werd besloten door een loterij met als hoofdprijs een reis naar het Huis van de Toekomst in Brussel.
 

Groene Vallei of toegeven aan druk van de Randstad?

WOUDENBERG –  In de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken kwam op 26 april de burgemeester van Renswoude, jhr. mr. K.F.H. Schorer (CDA), op bezoek om te vertellen over de nieuwste ontwikkelingen in het valleigebied. In officiële termen gaat het dan over het Strategische GebiedsPerspectief (SGP) de Vallei. Het doel van dit plan is om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor het gebied van de gemeentes Woudenberg, Renswoude, Leusden, Scherpenzeel en Barneveld. Burgemeester Schorer wees erop dat het dan vooral gaat over ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en woningbouw. Al deze gemeentes ervaren een toenemende druk vanuit de Randstad om woningen te bouwen en bedrijfsterreinen te ontwikkelen. Er is echter ook de wens om de landbouw en recreatie in dit gebied te bevorderen.  In het SGP wordt deze keuze uitgelegd als ’Vallei Vooruit’ of de ‘Groene Vallei’.
In een reactie op de woorden van de heer Schorer legde de H. Bosman (PvdA) de nadruk op de bestuurlijke organisatie die straks concreet uitvoering moet geven aan de ambities van de Vallei-gemeentes. “Er moet een goede visie komen, maar het moet wel snel gebeuren”, aldus Bosman. Hij toonde zich voorstander van voortvarende aanpak omdat anders de kans bestaat dat de rijksoverheid zal besluiten om de kleine gemeentes in dit gebied samen te voegen. Een goede samenwerking tussen de gemeentes is het beste middel om een dreigende herindeling van het lijf te houden, volgens Bosman. De burgemeester van Renswoude was hier niet zo beducht voor en legde meer de nadruk op een goed plan voor alle burgers.  “Als het in het belang is van de burgers, mag je als gemeente best wat van je autonomie prijsgeven.”, volgens burgemeester Schorer.
Na een boeiende discussie over dit onderwerp, is de commissie kort ingegaan op een ambtelijke enquête die inzicht geeft in de cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie. Volgens gemeentesecretaris H. Jonkvorst is dit niet iets wat in korte tijd gerealiseerd kan worden, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Voorts ging de commissie akkoord met een treasurystatuut en met de naam “Kikkerbeet’ voor een nieuwe straat in het Zeeland.
Het rapport ‘Verkenningsfase Invoering Euro’ is voor kennisgeving aangenomen. Voor de invoering van de Euro is in de begroting een voorlopig budget van 75.000 gulden vastgesteld. Tenslotte ging de commissie akkoord met het oprichten van een stichting ten behoeve van de restauratie van De Pyramide van Austerlitz. Als alles volgens plan verloopt zou de restauratie in 2004 voltooid moeten zijn.
 
 

HOME